Διάρκεια – Κόστος

Το Master διεξάγεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα.

A΄ έτος : (1ο & 2ο εξ.) 600 ώρες Θεωρητικής & Εργαστηριακής διδασκαλίας.

Β΄ έτος : (3ο εξάμηνο) 300 ώρες Θεωρητικής & Εργαστηριακής διδασκαλίας και (4ο εξάμηνο) 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε ερευνητικό εργαστήριο ή επιχείρηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιούν κατ’ελάχιστο καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προβλέπονται επίσης μαθήματα γαλλικής γλώσσας.

Το κόστος είναι 500 € για την εγγραφή σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών με την έναρξη των μαθημάτων και 200 € για την εγγραφή στο (4ο) τέταρτο εξάμηνο σπουδών.