ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
Κατά το Α΄ Εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και άλλα τέσσερα
(4)
από τα μαθήματα επιλογής.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Μονάδες Μαθήματα
Επιλογής
Μονάδες
Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική (Fondement d’Informatique
Graphique)
6 ECTS Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας (Introduction au Traitement
Numérique d’Image)
3 ECTS
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα (Bases de
Données Avancées et SI) 
6 ECTS Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων (Introduction
à la Conception des Systèmes Multimédia)
3 ECTS
Δίκτυα (Réseaux) 6 ECTS Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα (Complexité Algorithmique) 3 ECTS
Αριθμητική Βελτιστοποίηση (Pratique de l’Optimisation
Numérique)*
3 ECTS
Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Développement
d’Applications Distribuées)
3 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 ECTS
Β’ Εξάμηνο
Κατά το Β΄ Εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και άλλα τέσσερα
(4)
από τα μαθήματα επιλογής.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Μονάδες Μαθήματα Επιλογής Μονάδες
Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας (Introduction à
la Synthèse d’Image Réaliste)
6 ECTS Γαλλικά (Langue Étrangère)* 3 ECTS
Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle) 3 ECTS Δίκαιο και Διοίκηση Έργου (Droit et Conception de Project)  3 ECTS
Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού (Analyse et Développement
Logiciel)
9 ECTS Παραλληλία
(Parallélisme)*
3 ECTS
Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web (Technologie et Conception Web) 3 ECTS
Αναγνώριση Προτύπων (Reconnaissance de Formes) 3 ECTS
Ευφυή Συστήματα και Διαχείριση Γνώσης (Systèmes Intelligents et Gestion des Connaissances)* 3 ECTS
Αρχιτεκτονικές και Εξοπλισμός για Εφαρμογές Πολυμέσων &
Εικόνας (Architectures et Matériel pour les Applications
Multimédia & d’Image) 
3 ECTS
Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων (Sécurité des Usages des TIC)* 3 ECTS
Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας (Systèmes de Communication Sans Fil)* 3 ECTS
Πολυμεσικά Συστήματα {Signaux Multimédia (Audio & Vidéo)}* 3 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 ECTS
Γ’ Εξάμηνο
Κατά το Γ΄ Εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και άλλα έξι (6) από τα μαθήματα επιλογής.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Μονάδες Μαθήματα Επιλογής Μονάδες
Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης (Rendu en Synthèse d’Images) 6 ECTS Οργάνωση Επιχειρήσεων (Organisation de l’Entreprise) 3 ECTS
Μοντελοποίηση και Κίνηση (Modélisation et Animation) 6 ECTS Γαλλικά (Langue Étrangère)* 3 ECTS
Μηχανική Όραση (Vision par Ordinateur) 3 ECTS
Ασφάλεια Δικτύων (Sécurité des Réseaux)* 3 ECTS
Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου/Μηχανής (Ergonomie et Interfaces
Homme/Machine)
3 ECTS
Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων βασισμένων σε Εικόνα
(Méthodes de Développement de Systèmes Intelligents
basées sur l’Image)
3 ECTS
Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου {Production Visuelle
(“Motion Design”)}
3 ECTS
Ανάπτυξη Επεκτάσεων Λογισμικού για Εικόνα & Multimedia
(Développement d’Extentions Logicielles pour l’Image & Multimédia)*
3 ECTS
Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πολυμεσιακών Εφαρμογών (Développement d’Applications Multimédia Éducatives)*  3 ECTS
Ανάπτυξη Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης (Développement
d’Applications d’Imagerie Biomédicale)*
3 ECTS
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Systèmes d’Information
Géographiques)
3 ECTS
Συστήματα Διοίκησης και Υποστήριξης Αποφάσεων (Systèmes
de Gestion et d’Aide à la Décision)*
3 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30 ECTS
Δ’ Εξάμηνο
Πρακτική άσκηση σε ερευνητικό εργαστήριο ή
επιχείρηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Μονάδες
Εκπόνηση
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
30 ECTS

*Ενεργοποιούνται όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών