Σε Ποιους Απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή:

  • Απόφοιτοι* Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  • Απόφοιτοι* άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με την αντικείμενα ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού.

Για κάθε υποψηφιότητα, θα αξιολογείται η επάρκεια του γνωστικού του υποβάθρου και η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ κατά περίπτωση.

*Περιλαμβάνονται και όσοι πρόκειται να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ Πληροφορικής.