Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας

Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας   Το εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας ανήκει στο Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (Τ.Ι.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, και εξειδικεύεται στην έρευνα και εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς: Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος και Εικόνας Ανάλυση Ιατρικού Σήματος και Εικόνας – Αναγνώριση Μορφών Ιατρική Πληροφορική και Ιατρική Στατιστική Διευθυντής του…

Read more

Σε Ποιους Απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή: Απόφοιτοι* Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Απόφοιτοι* άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,…

Read more

Διάρκεια – Κόστος

Το Master διεξάγεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα. A΄ έτος : (1ο & 2ο εξ.) 600 ώρες Θεωρητικής & Εργαστηριακής διδασκαλίας. Β΄ έτος : (3ο εξάμηνο) 300 ώρες Θεωρητικής & Εργαστηριακής διδασκαλίας και (4ο εξάμηνο) 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε ερευνητικό εργαστήριο ή επιχείρηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση…

Read more

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή

Read more