Περιεχόμενα φακέλου Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, στο έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (.pdf, .doc).
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf)
  3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf).
  4. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που απαιτείται (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  7. Υπόμνημα, μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και τους γενικότερους στόχους του -επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ. (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf).
  8. Κάθε άλλο στοιχείο (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών κ.α.) που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από την αντίστοιχη επιλογή που υπάρχει στον ιστότοπο του ΠΜΣ (http://master-isicg.teiath.gr/) όπου και παραλαμβάνεται η «Απόδειξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης». Σε περίπτωση που υπάρξει κωλύματος αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση (master-isicg@teiath.gr)

Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται στη διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ : Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙ-Αθήνας / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αγ.Σπυρίδωνος&Παλικαρίδη/ Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10 και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, καθώς και τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα: “Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητας μου είναι αληθή”.
  2. Απόδειξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Για την αξιολόγηση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα και η διπλωματική/πτυχιακή εργασία, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής συνεκτιμούμενης επίσης της γνώσης της γαλλικής ή άλλης γλώσσας, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η τελική επιλογή δύναται να περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη, στην επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας. Τέλος η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 1-10 Οκτωβρίου