Περιεχόμενα φακέλου Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, στο έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο (.pdf, .doc).
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf)
  3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf).
  4. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που απαιτείται (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  6. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  7. Υπόμνημα, μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και τους γενικότερους στόχους του -επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ. (σε ηλεκτρονική μορφή word ή pdf).
  8. Κάθε άλλο στοιχείο (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών κ.α.) που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη (ηλεκτρονικά σε μορφή pdf).
  9. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα: “Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητας μου είναι αληθή”.
  10. Απόδειξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω του ιστοτόπου του Π.Μ.Σ. και σε αρχεία μορφής word ή pdf (σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται δεκτή ταχυδρομική υποβολή). Μετά την επιλογή απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

Η ταχυδρομική αποστολή γίνεται στη διεύθυνση της Γραμματείας του ΠΜΣ : Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών / Σχολή Μηχανικών Αγ.Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη / Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10.

 

 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου (ή η αναλυτική βαθμολογία στην περίπτωση που το πτυχίο δεν έχει αποκτηθεί ακόμη), η επίδοση στα συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και κυρίως της γαλλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η τελική επιλογή περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ., των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.