Η χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμματος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις σε κατόχους πτυχίων Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων τετραετούς ή πενταετούς διάρκειας ή κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, η διάρκεια μπορεί να μειωθεί σε τρία (3) ή σε δύο (2) εξάμηνα και 60 ECTS κατ’ ελάχιστο.