Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

Ο πλήρης μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών του κοινού Π.Μ.Σ. διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2), δηλαδή 4 εξάμηνα σπουδών. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο εξάμηνα.

  • Κάτοχοι 4ετών τίτλων Α.Ε.Ι. στον ίδιο τομέα σπουδών με το Π.Μ.Σ. (Πληροφορική, Υπολογιστές), καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή 5ετών τίτλων σπουδών (integrated master) στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο, δύνανται να εγγραφούν απευθείας στο δεύτερο έτος σπουδών (Μ2) με ενδεχόμενη παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων του πρώτου έτους (Μ1).
  • Κάτοχοι 4ετών τίτλων Α.Ε.Ι. σε συναφείς τομείς, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων θετικών ή τεχνολογικών επιστημών με κατάλληλο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής εγγράφονται στο πρώτο έτος σπουδών (Μ1).