Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Master-ISICG TIM είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας, υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint Master) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου της Limoges το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο ιδρυμάτων (δίπλωμα διπλής σφραγίδας). Οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα από το μήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών το οποίο αποτελεί και το επισπεύδον τμήμα για την Ελληνική επικράτεια.

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (π. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ-Αθήνας) έχει μακρόχρονη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης με το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία). Από το 2007 λειτουργεί στην Αθήνα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master-ISICG) με τη μορφή σύμπραξης (Φ.Ε.Κ. 1122/Β΄/18-08-2006) ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 λειτουργεί με τη μορφή συνδιοργάνωσης (Φ.Ε.Κ. 181/Β΄/31-01-2013). Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ συνεχίζει να λειτουργεί μετά την έγκριση της επανίδρυσής του από το ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 3310/Β’/10.08.2018).

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι: Master στην «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμό Γραφικών» (InformatiqueSynthèse dImages et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies dInternet et de Multimédia TIM).

Ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ ISICG έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 4757/Β’/24.10.2018.