Οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιούν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προβλέπονται επίσης κατ’ επιλογή μαθήματα γαλλικής γλώσσας.