Ερευνητικό Εργαστήριο (ΠΡΟ.ΣΥ.ΓΕ.Π.)

Ερευνητικό Εργαστήριο (ΠΡΟ.ΣΥ.ΓΕ.Π.)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθήνας

Το Εργαστήριο «Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορίας-Γνώσης και Εικόνας – ΠΡΟΣΥΓΕΠ» ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, στελεχώνεται από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (EΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών της έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών στους επιστημονικούς τομείς των σύνθετων και εξειδικευμένων συστημάτων, με έμφαση στη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας, της γνώσης και της επικοινωνίας. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, διαχείρισης σχεδιασμού, διάγνωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας.
Ο τομέας του εργαστηρίου είναι από τη φύση του διεπιστημονικός και άπτεται εκτός της πληροφορικής, τομέων όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες της φύσης, της ζωής και της γης, οι τέχνες και οι τεχνολογίες.

Τομείς Έρευνας & Εφαρμογών :

Ειδικότερα, η ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου στοχεύει στην κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

 • Υπολογιστική νοημοσύνη, ποσοτικές μέθοδοι.
 • Ευφυή συστήματα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα.
 • Ψηφιακή εικόνα και ήχος, σύνθεση εικόνας και γραφικά υπολογιστή, ανάλυση και κατανόηση εικόνας, όραση υπολογιστή και αναγνώριση προτύπων.
 • Πληροφοριακά συστήματα και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.
 • Διαδραστικά, διαδικτυακά, συνεργατικά συστήματα.
 • Συστήματα χώρο-χρονικών δεδομένων, Συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας.
 • Συστήματα διαχείρισης, εξόρυξης και αξιοποίησης πολυμεσικής και πολυτροπικής πληροφορίας με χωρική ή/και χρονική διάσταση.
 • Ολοκληρωμένα συστήματα οπτικής απόδοσης (visualization) και οπτικής αναλυτικής (visual analytics).
 • Ανάλυση, σχεδιασμός, μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων. Μεθοδολογίες και Τεχνικές.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων συμπεριφοράς χρηστών και αξιοποίησή τους σε διαδραστικά, συνεργατικά προσαρμοστικά συστήματα.
 • Επίσης δίνεται έμφαση σε τεχνολογικές περιοχές και εφαρμογές όπως:
 • Συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 • Τεχνολογικά πληροφοριακά συστήματα (σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής διαχείρισης προϊόντων), συστήματα καινοτομίας.
 • Βιοϊατρικές εφαρμογές, πληροφορική υγείας, διοίκηση συστημάτων υγείας.
 • Εφαρμογές στη τέχνη και τον πολιτισμό
 • Εφαρμογές στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και τον τουρισμό.