Εισηγητής Email Μαθήματα
Crespin Benoît
Επ. Καθηγητής
benoit.crespin@xlim.fr Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας (Introduction à la Synthèse d’Image Réaliste)

Μοντελοποίηση και Κίνηση (Modelisation et animation)
Ghazanfarpour Djamchid
Καθηγητής
djamchid.ghazanfarpour@unilim.fr Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική (Fondement d’Informatique Graphique)

Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας (Introduction à la Synthèse d’Image Réaliste)

Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης (Rendu en synthese d’images)
Plemenos Dimitrios
Ομότιμος Καθηγητής
plemenos@numericable.com Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων βασισμένων σε Εικόνα (Méthodes de Développement de Systèmes Intelligents basées sur l’Image)
Terraz Olivier
Καθηγητής
olivier.terraz@xlim.fr Μοντελοποίηση και Κίνηση (Modelisation et animation)