Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας, με πλήρη δικαιώματα και δικαιούνται διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους και υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  που θέλουν να σιτίζονται στη Φ.Ε.Π.Α. και Φ.Ε.Α. θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή σίτισής τους και να καταθέτουν την κάρτα τους στη Σπουδαστική Λέσχη.

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

Χρήστες της Βιβλιοθήκης αποτελούν όλοι ανεξαιρέτως (καθηγητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και εξωτερικοί χρήστες), αφού προμηθευτούν την Κάρτα μέλους.

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας εισόδου στο ΤΕΙ-Αθήνας:

  1. αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
  2. αντίγραφο διπλώματος
  3. αντίγραφο ΠΑΣΟ ή βεβαίωση σπουδών (σπ. έτους 2010-11)  για φοιτητές
  4. αντίγραφο σύμβασης (σπ. έτ.2010-11) για Ε.Π
  5. υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι στο όνομά σας – βλέπε υπόδειγμα για συμπλήρωση)

Κατάθεση Δικαιολογητικών: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ  10.00π.μ – 13.00μ.μ

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ως φοιτητές του  Τ.Ε.Ι. Αθήνας, παρέχεται πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, σε όσους από τους φοιτητές δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα.

Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν στέγασης με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Επειδή το Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν διαθέτει φοιτητική εστία, η στέγαση των φοιτητών γίνεται σε ξενοδοχεία που μισθώνει το Ίδρυμα.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να προσλαμβάνονται από το ΠΜΣ με ωριαία αντιμισθία υπό μορφή υποτροφίας, για να επικουρούν τα μέλη EΠ στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων. Κριτήρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας αποτελούν, κατά κύριο λόγο, η κατάταξη εισαγωγής τους στο Π.M.Σ. και η επίδοση τους κατά το πρώτο έτος σπουδών, ενώ συνεκτιμώνται επίσης εάν ο φοιτητής λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία, και η οικονομική του κατάσταση του φοιτητή. Ο αριθμός, τα κριτήρια και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών καθορίζονται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία και επιλέγει, κατόπιν προτάσεως της Συντονιστικής Παιδαγωγικής Επιτροπής τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.