Στα συνεργαζόμενα ερευνητικά εργαστήρια μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (stage) και η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας