2018-2019: 500 € για την εγγραφή σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών με την έναρξη των μαθημάτων και 450 € για την εγγραφή στο (4ο) τέταρτο εξάμηνο σπουδών.