Ο διεθνής χαρακτήρας του προγράμματος που πιστοποιείται με κοινό δίπλωμα ενός ελληνικού και ενός γαλλικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δίνει αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης στον διεθνή και ελληνικό επαγγελματικό στίβο.

Το Master στοχεύει κυρίως σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψηφιακή εικόνα, το σχεδιασμό υπολογιστικών γραφικών και την τεχνολογία πολυμέσων και διαδικτύου.

Τα βασικά πεδία εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι πολλά και βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις διαδραστικές διαδικτυακές εφαρμογές (Web-based applications) με την πολλαπλή χρήση γραφικής και πολυμεσικής πληροφορίας, τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, τις 3D εφαρμογές στις γεωεπιστήμες, την βιοιατρική και τη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων.

Ο προσανατολισμός του Master είναι εξίσου κατάλληλος για επαγγελματική όσο και για ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας : Παραδείγματα τομέων οικονομικής δραστηριότητας που απευθύνεται το Master ISICG:

 • Υπηρεσίες Πληροφορικής μεγάλων επιχειρήσεων {services Informatiques des grandes entreprises}
 • Εταιρίες υπηρεσιών και τεχνολογίας στην πληροφορική {sociétés de services et d’ingénierie en Informatique (SSII)}
 • Εταιρίες επικοινωνίας και διαφήμισης {agences de communication}
 • Μικρές εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, ελεύθεροι επαγγελματίες {micro entreprises (développeurs free-lance)}
 • Εκδότες πακέτων λογισμικού στον τομέα της σύνθεσης εικόνας, του σχεδιασμού γραφικών, των βιντεοπαιχνιδιών, της εικονικής πραγματικότητας κλπ {éditeurs de logiciels dans le domaine de la synthèse d’image, de la conception graphique, du jeu vidéo et de la réalité virtuelle …}

Παραδείγματα επαγγελμάτων που απευθύνεται το Master ISICG:

 • Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό στην Πληροφορική {enseignant-chercheur en Informatique}
 • Δ/ντής έργου {chef de projet}
 • Σχεδιαστής Web εφαρμογών {webdesigner}
 • Μηχανικός Μελετών {ingénieur d’études}
 • Μηχανικός έρευνας {ingénieur de recherche}
 • Μηχανικός Πολυμέσων {ingénieur multimédia}
 • Δημιουργός λογισμικού στους τομείς εφαρμογής του {développeur d’extensions logicielles pour la synthèse d’images, développeur d’outils pour le jeu vidéo, développeur d’applications graphiques en temps réel (GPU), etc …}